Khúc xạ - Nhãn nhi
Khúc xạ - Nhãn nhi

Khúc xạ - Nhãn nhi

Tật khúc xạ

Tật khúc xạ gồm 3 loại : cận thị, viễn thị , loạn thị. Cận thị là trường hợp ta nhìn xa mờ, nhìn gần rõ, thường gặp ở tuổi học đường. Viễn thị có 2 dạng: viễn thị nhẹ thì nhìn xa rõ, nhìn gần mờ; viễn thị nặng thì nhìn cả xa lẫn gần đều mờ.Loạn thị là trường hợp ta luôn nhìn mờ cả xa lẫn gần kèm theo nhìn hình ảnh biến dạng
Xem thêm [+]
Hotline: 094 727 6655 / 091 502 1956