Điều khoản sử dụng website

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang web của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, có thể truy cập tại mathanoi2.vn. Trang Web cung cấp thông tin chung về Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, các hoạt động và dịch vụ của chúng tôi vì lợi ích của những người truy cập trực tuyến của chúng tôi. Việc sử dụng Trang Web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách sử dụng Trang Web, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi lên Trang Web.

TRANG WEB KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN Y TẾ

Thông tin được cung cấp trên Trang web chỉ dành cho mục đích giáo dục và không có ý nghĩa thay thế cho việc chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến sức khỏe hoặc nghi ngờ mình có vấn đề về sức khỏe, bạn nên liên hệ với bác sĩ. Nếu bạn tin rằng bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn hoặc quay số 115 ngay lập tức.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG

Trang Web và nội dung và hình ảnh của nó, cũng như tất cả bản quyền, nhãn hiệu, giao diện thương mại và các quyền khác trong nội dung ở đây, đều thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và tất cả các nhãn hiệu, thiết kế và khẩu hiệu liên quan đều là nhãn hiệu của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Bạn không được sử dụng những nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Tất cả các tên, nhãn hiệu và nhãn hiệu khác chỉ được sử dụng cho mục đích nhận dạng và có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung trên Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Theo đây, quyền sử dụng, sao chép và phân phối thông tin trên Trang Web này chỉ được cấp cho mục đích phi thương mại, với điều kiện là bạn không thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác có trong các tài liệu đó. Quyền sở hữu cũng như bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trong Trang web này đều không được chuyển giao cho bạn, nhưng vẫn thuộc về Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 hoặc chủ sở hữu hiện hành của nội dung đó. Sử dụng trái phép bị cấm.

TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tài liệu, thông tin và ý kiến ​​được cung cấp trên hoặc có sẵn thông qua Trang Web. Việc phụ thuộc vào Nội dung Trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thương tích hoặc thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ Nội dung Trang web nào.

Trang web, nội dung trang web và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên hoặc có sẵn thông qua trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Cả Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và bất kỳ người nào liên kết với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về chất lượng, độ chính xác hoặc tính khả dụng của trang web. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và bất kỳ ai liên kết với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đều không bảo đảm hoặc đại diện rằng trang web, nội dung trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này sẽ luôn sẵn sàng, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy; rằng những khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; rằng trang web hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc rằng trang web sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn.

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm mọi bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quyền sở hữu. Trong mọi trường hợp, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, nội dung trang web, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua điều này trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết, bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do sự chậm trễ, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất được chỉ định với quyền truy cập không được ủy quyền vào thông tin nhận dạng cá nhân, gián đoạn dịch vụ, vi rút, xóa tệp hoặc liên lạc điện tử, hoặc lỗi,thiếu sót hoặc những điểm không chính xác khác trong trang web của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 hoặc nội dung trang web, cho dù Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 có sơ suất hay không và Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 có được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy hay không.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 vô hại và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà cung cấp thông tin của bên thứ ba, người cấp phép và những người khác có liên quan đến Trang web khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào thu được từ Trang web này.

HÀNH VI CỦA BẠN TẠI TRANG WEB NÀY

Việc bạn sử dụng Trang Web phải tuân theo luật hiện hành của nhà nước. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung Trang nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc truyền đến hoặc thông qua Trang web bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có hại, đe dọa, nói xấu, khiêu dâm hoặc bị phản đối khác dưới bất kỳ hình thức nào hoặc để can thiệp với, lạm dụng hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Trang Web.

SỰ RIÊNG TƯ; BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và trách nhiệm của bạn liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng này.

NHẬN XÉT VÀ ĐĂNG KÝ

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 hoan nghênh các ý kiến ​​đóng góp của bạn. Tất cả các nhận xét, đề xuất hoặc thông tin khác do bạn gửi đến Trang Web sẽ trở thành tài sản của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào (chẳng hạn như bồi thường) đối với bất kỳ nội dung đệ trình nào.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng, nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

KHÔNG ĐƯỢC TRẺ EM SỬ DỤNG

Trang Web này không dành cho hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin từ những người truy cập Trang Web dưới 13 tuổi.

TIẾP XÚC

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn biết bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm bản quyền của bên thứ ba hoặc bạn cho rằng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

QUYẾT ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHÁP LUẬT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh và được hiểu theo luật của nước Việt Nam, không tính đến các xung đột về nguyên tắc luật của nó. Bất kỳ thủ tục pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web sẽ thuộc các tòa án và các cơ quan có thẩm quyền. Các Điều khoản Sử dụng này, vì chúng có thể được sửa đổi theo thời gian, nêu hoàn toàn và độc quyền thỏa thuận giữa bạn và Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đối với Trang web, và không có điều khoản nào khác có thể được thông báo cho bạn bằng miệng hoặc theo bất kỳ cách nào khác sẽ có bất kỳ lực lượng hoặc tác dụng nào. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào mà bạn có thể có đối với Trang Web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm.

KHẢ NĂNG LÀM VIỆC

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này là không thể thi hành, thì phần không thể thi hành sẽ được hiểu là phản ánh gần nhất có thể ý định ban đầu của các bên. Các quy định khác của Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Liên hệ chúng tôi

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 2

Địa chỉ: 72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài: 1900 27 7227

Email: tuvan@mathanoi2.vn

Website: mathanoi2.vn

Giấy phép ĐKKD số: 0107683084 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2017

Người đại diện: Ông Lê Quản Cần

Ngày có hiệu lực: 09/12/2021